Privacyverklaring Normpack

Wij informeren u graag over de persoonsgegevens die wij verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken en wat uw rechten ten aanzien hiervan zijn. We respecteren uw privacy en treffen adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en worden door ons zonder uw toestemming niet gedeeld met andere partijen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerking van persoonsgegevens is verantwoordelijk:

Sierteelt Verpakkings Pool C.V. (verder: Sivepo), Middel Broekweg 29, 2675KB Honselersdijk E-mail: info@normpack.nl 
KvK 28064190

2. Definities 

Verantwoordelijke: de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke Sivepo. 

3. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

De Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan de Verantwoordelijke verstrekt. 
De persoonsgegevens die door de Verantwoordelijken worden verwerkt zijn : uw voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.

De Verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten.

 • De Verantwoordelijke gebruikt informatie over u, zoals uw naam en contactgegevens, wanneer u een overeenkomst met de Verantwoordelijke sluit of wanneer de Verantwoordelijke contact met u moet opnemen. Zo heeft de Verantwoordelijke uw persoonsgegevens nodig bij de beantwoording van uw klantvragen.
 • De Verantwoordelijke kan uw gegevens gebruiken voor relatiebeheer en marketing. Zo kan de Verantwoordelijke u nieuwsbrieven sturen met informatie over haar producten en diensten. Om organisatorische redenen vraagt de Verantwoordelijke naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om  u mogelijk in de toekomst te benaderen voor informatie, acties, of evenementen. Uiteraard kunt u bezwaar maken of uw toestemming intrekken als u onze informatie niet wenst te ontvangen. 
 • De Verantwoordelijke kan uw gegevens verwerken om te voldoen aan wet- en regelgeving.

4. Verstrekking aan derden

Soms is het nodig om gegevens met andere organisaties te delen. Verder verstrekt de Verantwoordelijke bij uitzondering gegevens op basis van een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan de overheid bij opsporingszaken.

Om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn, sluit de Verantwoordelijke met zijn partners verwerkersovereenkomsten af. Dit betekent dat deze partners ook werken volgens de AVG en de gegevens met hen op een veilige manier worden uitgewisseld.

Wanneer de Verantwoordelijke persoonsgegevens deelt met organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), neemt de Verantwoordelijke altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwt hij onder meer op de modelbepalingen van de EU. Indien van toepassing maakt de Verantwoordelijke in overeenkomsten met dienstverleners gebruik van standaardbepalingen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens aan partijen buiten de EER voldoet aan de AVG.

5. Bewaartermijn

De Verantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wettelijke bewaartermijnen neemt de Verantwoordelijke in acht. . Hierna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

6. Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens

U heeft het recht om de Verantwoordelijke te verzoeken:

 • om inzage in uw persoonsgegevens;
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
 • om verwijdering van de persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden);
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden).

Verder heeft u het recht:

 • op gegevensoverdraagbaarheid (onder bepaalde omstandigheden); 
 • tegen de verwerking bezwaar te maken (onder bepaalde omstandigheden); 
 • de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan; 
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijke.

De Verantwoordelijke maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om u van dienst te zijn. 

7. Beveiliging

De Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Ten aanzien van alle aan de Verantwoordelijke toevertrouwde data geldt dat u te allen tijde toegang heeft dan wel dient te hebben tot uw eigen data. De Verantwoordelijke neemt de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake van privacy, mededinging en data-security in acht. Hierbij staat integriteit en vertrouwelijkheid voorop.  

8. Cookies

De Verantwoordelijke maakt gebruik van cookies op haar websites. Bij het bezoek aan deze website worden de volgende analytische cookies geplaatst om de website te verbeteren en het gebruik te meten: _pk_id.* en _pk_ses.*

Hiermee verzamelen we de volgende gegevens om inzicht te krijgen in het website gebruik: 

 • IP adres waarbij de laatste 2 octetten (cijfergroepen) zijn geanonimiseerd 
 • Internet browser, schermresolutie en besturingssysteem 
 • Sessieduur, bounce rate, paginabezoeken

We maken hiervoor gebruik van het programma PiwikPro. De hiermee verzamelde gegevens worden maximaal 14 maanden opgeslagen binnen de Europese Economische ruimte (EER). Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.

9. Websites van derden

De website van de Verantwoordelijke kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet automatisch dat de Verantwoordelijke verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De onderhavige Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Verantwoordelijke zijn verkregen. De Verantwoordelijke accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Wijziging van deze Privacyverklaring

De Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De Verantwoordelijken raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.